Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

tworcze
tworcze
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
tworcze
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid
tworcze
5957 a321 500
tworcze
Reposted fromnoticeable noticeable viaavooid avooid
tworcze
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
tworcze
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viaavooid avooid
tworcze
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
tworcze
tworcze
tworcze
tworcze
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viakotfica kotfica
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viakotfica kotfica
tworcze
Reposted frombluuu bluuu viakotfica kotfica
4453 1920 500
Reposted fromasada-santohei asada-santohei viaxcwajdax xcwajdax
7652 5162 500
Reposted fromarsene arsene viaxcwajdax xcwajdax
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

tworcze
0391 d993
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
tworcze
Reposted fromFlau Flau viaavooid avooid
tworcze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl